Firma „SueprPaczki” odbiera paczki z umówionego adresu oraz dostarcza paczki pod adres wskazany przez nadawcę.
Na każdej paczce nadawca powinien umieścić adres oraz numer kontaktowy odbiorcy.
Zabrania się umieszczania w paczkach:
a) Artykuły akcyzowe w tym alkohol, papierosy, tytoń itp.
b) Substancje psychotropowe, leki, narkotyki, sterydy itp.
c) Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicje
d) Dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek i inne walory zbywalne.
Firma „SuperPaczki” zastrzega sobie prawo do otworzenia paczki i sprawdzenia jej zawartości.
W przypadku gdy kierowca znajdzie przedmioty wymienione w 3 punkcie regulaminu przewozu paczek zastrzegamy prawo do skonfiskowania tych przedmiotów oraz żądania opłaty od nadawcy paczki w wysokości 5 krotnej ceny usługi przewozu paczki.